banner draxkmaier satu mare

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare angajează director medical și 26 de asistenți medicali

Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

Află că în județul Satu Mare sunt zeci de asemenea locuri de muncă vacante unde te poți prezenta, în anumite condiții, la concurs.

VEZI mai jos ce posturi vacante sunt:

1. Expert la Primăria Comunei Medieşu Aurit, Judeţul Satu Mare

Angajator: Primăria Comunei Medieşu Aurit, Judeţul Satu Mare

Tip angajator: Primării

Categoria postului: Funcție contractuală Județ: Satu Mare (vezi pe hartă) Tipul postului: Temporar Nivelul postului: Funcții de execuție

Termen expirare: 12 zile 10 ianuarie 2020

Primăria Comunei Medieşu Aurit, Judeţul Satu Mare, organizează concurs de ocupare, pe perioadă determinată, a postului contractual de execuție vacant, din afara organigramei, de expert suport înființare companie și sprijin post înființare microgrant, pentru implementarea proiectului „A.U.R.I.T. – AcțiUni pentru Reducerea numărului de persoane aflate în Risc de excluziune prin măsuri Integrate în Medieșu Aurit”, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare absolvite cu diplomă de licență; peste 5 ani experiență în activități de coordonare și antreprenoriat, experiență similară în proiecte POCIJ; competențe și abilități sociale: foarte bună capacitate de integrare în medii cultural diferite; bune abilități de comunicare; competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului: bună cunoaștere MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet, competențe și aptitudini tehnice și organizatorice: capacitate de respectare a termenelor, capacitate de lucru în echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 04 februarie 2020, ora 12:00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Relații suplimentare se pot obține la Primăria Comunei Medieşu Aurit, nr. 157, Judeţul Satu Mare, telefon: 0261/842.080.

2. Director medical la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

Angajator: Spitalul Județean de Urgență Satu Mare Tip angajator: Instituții județene Categoria postului: Funcție contractuală Județ: Satu Mare (vezi pe hartă) Tipul postului: Temporar Nivelul postului: Funcții de conducere Termen expirare: 11 zile 9 ianuarie 2020

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a următorului post vacant: 1 post director medical.

Condiții specifice postului scos la concurs: sunt absolvenți dc învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; sunt confirmați cel puțin medic specialist; au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se desfășoară în data de 03.02.2020, începând cu ora 11.00, la sediul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, str. Ravensburg nr. 1-3. Probele concursului: proba scrisă în data de 03.02.2020, ora 11.00; susținerea proiectul de specialitate în data de 03.02.2020, ora 13.30; interviul în data de 03.02.2020, ora 15.30.

Dosarele de înscriere se depun până la data de 23.01.2020, ora 14.00, la Serviciul R.U.N.O.S. al unității, iar informații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs la nr. de telefon: 0261/748.353.

3. Referent debutant și muncitor întreținere (2 posturi) la Primăria Comunei Bătarci, Județul Satu Mare

Angajator: Primăria Comunei Bătarci, Județul Satu Mare

Tip angajator: Primării Categoria postului: Funcție contractuală Județ: Satu Mare (vezi pe hartă) Tipul postului: Permanent Nivelul postului: Funcții de execuție Termen expirare: 10 zile 8 ianuarie 2020 Primăria Comunei Bătarci, Județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

referent debutant – Compartiment Agricol;

muncitor întreținere – Compartiment administrative și gospodărie comunală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: referent debutant – Compartiment Agricol: nivelul studiilor – studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită. muncitor întreținere – Compartiment administrative și gospodărie comunală: nivelul studiilor – studii gimnaziale; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 31 ianuarie 2020, ora 10:00: proba scrisă; 03 februarie 2020, ora 10:00: proba interviu;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Bătarci, Județul Satu Mare, din str. Principală, nr.50, telefon: 0261/837.024.

4. Bibliotecar debutant la Primăria Comunei Turulung, Județul Satu Mare

Angajator: Primăria Comunei Turulung, Județul Satu Mare Tip angajator: Primării Categoria postului: Funcție contractuală Județ: Satu Mare (vezi pe hartă) Tipul postului: Permanent Nivelul postului: Funcții de execuție Termen expirare: 4 zile 31 decembrie 2019 Primăria Comunei Turulung, Județul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de bibliotecar, grad profesional debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: condiții de studii – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; fără vechime în specialitatea studiilor. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 ianuarie 2020, ora 10.00: proba scrisă; 29 ianuarie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Turulung, Strada Parcului nr. 260, judeţul Satu Mare, telefon 0740.220.568.

5. Asistent medical PL la Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare

Angajator: Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare Tip angajator: Instituții locale Categoria postului: Funcție contractuală Județ: Satu Mare (vezi pe hartă) Tipul postului: Permanent Nivelul postului: Funcții de execuție Termen expirare: 4 zile 30 decembrie 2019 Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical PL. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii – diplomă de asistent medical PL; vechime în specialitatea funcției – minimum 1 an; cunoștințe operare PC – nivel mediu. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 ianuarie 2020, ora 12:00: proba scrisă; 30 ianuarie 2020, ora 12:00: proba practică.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Satu Mare, Str. Carciului nr. 26, județul Satu Mare, telefon: 0361/881.202 sau 0744/157.351.

6. Asistenți medicali (26 posturi) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare

Angajator: Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare Tip angajator: Instituții județene Categoria postului: Funcție contractuală Județ: Satu Mare (vezi pe hartă) Tipul postului: Permanent Nivelul postului: Funcții de execuție Termen expirare: 2 zile 23 decembrie 2019

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de: 11 posturi asistenți medicali debutanți (PL); 2 posturi asistenți medicali debutanți (PL) – Locația Tășnad; 12 posturi asistenți medicali (PL), 1 post asistent medical principal (PL).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: asistent medical debutant (PL): diplomă de bacalaureat; diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei sau adeverință care atestă dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical. asistent medical (PL): diplomă de bacalaureat; diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr, 797/1997; minimum 6 luni vechime ca asistent medical; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei sau adeverință care atestă dreptul de exercitare a profesiei ile asistent medical asistent medical principal (PL); diplomă de bacalaureat; diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului 797/1997; certificat de grad principal; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei sau adeverință care atestă dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 ianuarie 2020, între orele 11.00 – 13.00, termenul limită de depunere a dosarelor; 22 ianuarie 2020, ora 11.00: proba practică; 28 ianuarie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, str. Prahova nr. 1-3, telefon: 0261/748.317.

Lasă un comentariu

cbasatumare

centrulgmzamfirescu

energy kids

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii