Autentificare

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

O instituție de cultură angajează director adjunct, iar Spitalul de Pneumoftiziologie angajează director financiar-contabil și director medical

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Cauți o slujbă în cadrul instituțiilor publice din judetul Satu Mare?

Află că în județul Satu Mare sunt zeci de asemenea locuri de muncă vancate unde te poți prezenta, în anumite condiții, la concurs. VEZI mai jos ce posturi vacante sunt:

1. Muncitor calificat I, gradaţia 5 la Primăria Comunei Micula
Primăria Comunei Micula, judeţul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat I, gradaţia 5, din Compartimentul Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: 8 clase plus curs de calificare profesională;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 20 ani,
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
14 mai 2018, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Micula, Strada Principală nr. 293, judeţul Satu Mare, telefon 0261/828.500, 0728/176.851.

2. Director adjunct la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare
Angajator: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare
Tip angajator: Instituții județene
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Satu Mare (vezi pe hartă)
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de conducere
Termen expirare: 4 zile
11 aprilie 2018

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale, temporar vacante, de director adjunct în cadrul instituţiei.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare;
competenţe de utilizare PC;
vechime în post de conducere 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 aprilie 2018, data limită de depunere a dosarelor;
26 aprilie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
27 aprilie 2018, ora 12.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare din str. Mihai Viteazu nr. 32, telefon 0361 -407511.

 

3. Consilier IA la Primăria Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de consilier IA în cadrul Compartimentului Relaţii Internaţionale şi Mass Media.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în muncă şi experienţă profesională minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 martie 2018: proba scrisă;
13 martie 2018: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, Județul Satu Mare, din Piața 25 Octombrie, nr. 1, parter, camera 6, telefon 0261/807.530.

 

4. Consilier superior la Primăria Municipiului Carei, Județul Satu-Mare
Primăria Municipiului Carei, Județul Satu-Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcţiei Tehnice, Serviciul Tehnic, Achiziții Publice – Investiții.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor inginerești – domeniul de licență, inginerie civilă;
vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
10 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data interviului va fi comunicată ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Carei din str. 1 Decembrie 1918, nr. 40, telefon 0261/861.566, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

5. Poliţist local I debutant și poliţist local III asistent la Serviciul Public Poliţia Locală din Satu Mare
Serviciul Public Poliţia Locală din Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, la Serviciul Protecţia şi Controlul Mediului, astfel:

poliţist local clasa I, grad profesional debutant;
poliţist local clasa III, grad profesional asistent.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

poliţist local clasa I, grad profesional debutant:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
poliţist local clasa III, grad profesional asistent:
studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora intervoilui vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din strada Petofi Sandor, nr. 47, telefon 0361/408.050 – Compartimentul Resurse umane.

 

6. Consilier I asistent la Primăria Comunei Apa
Primăria Comunei Apa, Judeţul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Achiziții Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență: științe economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
10 mai 2018, ora 11.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Apa, satul Apa, comuna Apa nr. 132, Judeţul Satu Mare, telefon 0261/843.366.

 

7. Director medical la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de director medical.

Criterii specifice:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină:
sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.Probele concursului:
Concursul se desfăşoară în perioada 25.04.2018 – 30.04.2018, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, Str. Ialomiţei nr. 9:
proba scrisă – în data de 25.04.2018, ora 10.00;
susţinerea proiectului de specialitate – în data de 25.04.2018, ora 14.00;
interviul – în data de 30.04.2018, ora 10.00.
Dosarele de înscriere se depun până la data de 17,04,2018, ora 14.00, la Biroul R.U.N.O.S. al unităţii, iar informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs la nr. de telefon 0261730913, interior 102.

8. Director financiar-contabil la Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de director financiar-contabil.

Criterii specifice:

sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
au cel puţin doi ani vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul se desfăşoară în perioada 25.04.2018 – 30.04.2018, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare, Str. Ialomiţei nr. 9:
proba scrisă – în data de 25.04.2018, ora 10.00;
susţinerea proiectului de specialitate – în data de 25.04.2018, ora 14.00;
interviul – în data de 30.04.2018, ora 10.00.
Dosarele de înscriere se depun până la data de 17,04,2018, ora 14.00, la Biroul R.U.N.O.S. al unităţii, iar informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs la nr. de telefon 0261/730.913, interior 102.

 

9. Muncitor calificat (3 posturi) la Administraţia Domeniului Public Satu Mare
Administraţia Domeniului Public Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

muncitor calificat (2 posturi);
muncitor calificat.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
muncitor calificat (2 posturi):
studii medii/ profesionale;
permis de conducere categoria BC;
nu necesită vechime în muncă.
muncitor calificat:
studii medii/ profesionale – calificare electrician întreţinere;
3 ani vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 aprilie 2018, ora 12:00: termenul limită pentru depunere a dosarelor;
25 aprilie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
02 mai 2018, ora 09.00: proba practică;
07 mai 2018, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Domeniului Public Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, Str. Martirilor Deportaţi nr. 25, judeţul Satu Mare, telefon 0261/713.454.

10. Consilier superior la Primăria Comunei Târna Mare, Judeţul Satu Mare
Primăria Comunei Târna Mare, Judeţul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Contabil, Achiziţii Publice, Impozite şi Taxe Locale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

consilier:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 mai 2018, ora 12.00: proba scrisă;
16 mai 2018, ora 12.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Primăriei Comunei Târna Mare, Str. Principală nr. 284, Judeţul Satu Mare, telefon 0261/832.323.

Lasă un comentariu

cbasatumare

centrulgmzamfirescu

energykardioclubnoiembrie

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii