Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al școlilor, publicată în Monitorul Oficial

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor sau a unui supleant în consiliul de administrație al școlilor a fost publicată în Monitorul Oficial, potrivit edupedu.ro.

Elevii care candidează trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniți și vor avea mandat de un an școlar, cu excepția situației în care sunt în anul final al nivelului de învățământ, când consiliul elevilor desemnează un membru supleant până la încheierea cursurilor anului școlar, potrivit documentului. 
Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al școlilor este inclusa în ordinul pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.
 
Principalele prevederi:
 
Reprezentantul elevilor este ales prin vot secret de către toți elevii unității de învățământ.
Elevii care doresc să candideze pentru a fi desemnați ca reprezentanți ai elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ trebuie să aibă, la data alegerilor, vârsta de 18 ani împliniți. În situațiile în care in unitatea de învățământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor și participă cu statut de observator la ședințele consiliului de administrație.
Consiliul elevilor desemnează o comisie de organizare și desfășurare a alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ. 
Candidații care doresc să fie desemnați ca reprezentanți ai elevilor depun un dosar la comisie care conține următoarele documente:
a) scrisoare de intenție;
b) copia cărții de identitate;
c) declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în situațiile de incompatibilitate următoare: au rude sau afini până la gradul IV inclusiv desemnați ca membri în același consiliu de administrație, au primit sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani.
Consiliile județene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor din București, Consiliul Național al Elevilor sau organizații nonguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul educației își pot desemna observatori în cadrul comisiei.
Directorul unității de învățământ desemnează un reprezentant al consiliului profesoral care sprijină comisia în buna organizare și desfășurare a alegerii reprezentantului elevilor
Consiliul elevilor transmite, în scris, directorului unității de învățământ numele candidatului ales ca reprezentant cu drept de vot al elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ și, după caz, al supleantului, în termen de 24 de ore de la data finalizării alegerilor și consiliului județean al elevilor, Consiliului Municipal al Elevilor București, spre informare, numele candidatului ales ca reprezentant cu drept de vot al elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ și, după caz, al supleantului.
Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al școlilor
Dispoziții generale din document:
 
„Prezenta procedură reglementează alegerea reprezentantului elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, în consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar, denumit în continuare reprezentantul elevilor, și, după caz, a unui supleant.
 
Reprezentantul elevilor este ales prin vot secret de către toți elevii unității de învățământ.
 
Reprezentantul elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar are mandat de un an școlar, cu excepția situației prevăzute la art. 13 alin. (4): În cazul în care reprezentantul elevilor ales se află în anul final al nivelului de învățământ, consiliul elevilor desemnează un membru supleant, aflat într-un an de studiu inferior, din rândul elevilor care vor împlini vârsta de 18 ani până la încheierea cursurilor anului școlar respectiv. Membrul supleant preia reprezentarea elevilor în consiliul de administrație după încheierea cursurilor, dar nu mai târziu de data emiterii deciziei de constituire a noului consiliu de administrație pentru anul școlar următor.
 
Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfășoară la începutul anului școlar, conform prevederilor metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.
 
Directorul unității de învățământ transmite consiliului elevilor solicitarea de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administrație în prima zi de curs din anul școlar.
 
Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfășoară astfel încât să fie respectat termenul de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administrație prevăzut la art. 5 alin. (2) din metodologie.”
 
Organizarea alegerii reprezentantului elevilor
„Alegerile pentru reprezentantul elevilor sunt organizate de către consiliul școlar al elevilor din respectiva unitate de învățământ, denumit în continuare consiliul elevilor.
 
Pentru organizarea alegerii reprezentantului elevilor, consiliul elevilor desemnează o comisie de organizare și desfășurare a alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ, denumită în continuare comisie.
 
Comisia se compune dintr-un număr impar de persoane, după cum urmează:
 
a) președinte — de regulă, președintele consiliului elevilor; 
 
b) secretar — de regulă, secretarul consiliului elevilor;
c) 1—3 membri — vicepreședinți sau responsabili ai departamentelor prevăzute în regulamentul propriu al consiliului elevilor.
 
În cazul în care unul dintre elevii care ocupă funcțiile nominalizate la alin. (3) dorește să candideze pentru a fi ales ca reprezentant al elevilor, acesta va fi înlocuit în comisie de un alt elev, desemnat de consiliul elevilor.
 
Comisia poate decide invitarea unor observatori care să participe la organizarea și desfășurarea alegerii reprezentatului elevilor.
 
Consiliile județene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor din București, Consiliul Național al Elevilor sau organizații nonguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul educației își pot desemna observatori în cadrul comisiei.
 
Desemnarea observatorilor de către organizațiile menționate la alin. (2) se face prin transmiterea unei adrese către consiliul elevilor din unitatea de învățământ.
 
Comisia are obligația de a invita observatorii desemnați la ședința de validare a dosarelor și la ședința de numărare a voturilor. Invitația se transmite cu cel puțin 24 de ore înainte de ședința respectivă.
 
Comisia menționată la art. 4 răspunde de buna organizare și desfășurare a alegerii reprezentantului elevilor.
 
Calendarul alegerilor și modalitatea de prezentare a candidaților prin întâlniri și dezbateri cu elevii școlii se stabilesc de consiliul elevilor, după consultarea și cu acordul conducerii unității de învățământ.
 
Conducerile unităților de învățământ sprijină desfășurarea alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administrație, prin punerea la dispoziția comisiei a logisticii și a materialelor necesare.
 
Directorul unității de învățământ desemnează un reprezentant al consiliului profesoral care sprijină comisia în buna organizare și desfășurare a alegerii reprezentantului elevilor.
 
Depunerea dosarelor
Elevii care doresc să candideze pentru a fi desemnați ca reprezentanți ai elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ trebuie să aibă, la data alegerilor, vârsta de 18 ani împliniți.
 
Nu pot fi aleși ca reprezentanți ai elevilor elevii care se află în unul dintre următoarele cazuri de incompatibilitate:
 
a) au rude sau afini până la gradul IV inclusiv desemnați ca membri în același consiliu de administrație;
 
b) au primit sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani.
 
Candidații care doresc să fie desemnați ca reprezentanți ai elevilor depun un dosar la comisia menționată la art. 4.
 
Dosarul conține următoarele documente:
a) scrisoare de intenție;
b) copia cărții de identitate;
 
c) declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 8 alin. (2).”
 
Desfășurarea alegerilor
„Alegerea reprezentantului elevilor se desfășoară astfel:
 
a) comisia anunță public calendarul acțiunilor desfășurate pentru alegerea reprezentantului elevilor, componența comisiei de organizare și desfășurare a alegerilor și documentele ce trebuie depuse la dosar, prin afișarea la avizier, pe site-ul unității de învățământ sau utilizând alte mijloace de comunicare disponibile;
 
b) candidații depun la comisie dosarele, în termen de două zile de la primirea solicitării transmise de director de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administrație;
 
c) comisia analizează validitatea dosarelor depuse, prin verificarea respectării condițiilor menționate la art. 8 și 9, și anunță public, în ziua următoare încheierii depunerii dosarelor, numele candidaților care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri;
 
d) candidații care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri se prezintă în cadrul unor întâlniri și dezbateri cu elevii școlii, organizate într-o perioadă de 4 zile, care se încheie în ziua premergătoare alegerilor;
 
e) comisia pregătește buletinele de vot, care sunt semnate de către președintele și secretarul comisiei, în preziua alegerilor; f) în ziua stabilită prin calendar pentru alegeri, elevii din unitatea de învățământ își exprimă opțiunea prin vot secret, universal și liber exprimat.
 
După încheierea procesului de votare, comisia se întrunește în plen, pentru numărarea voturilor.
Alegerile sunt considerate valabile dacă se prezintă la vot cel puțin jumătate plus unu din numărul total al elevilor.
Sunt considerate valide doar buletinele de vot pe care a fost exprimată o singură opțiune.
În urma numărării voturilor, secretarul comisiei întocmește procesul-verbal privind rezultatele alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ.
 
Este declarat câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide.
 
În cazul în care pe primul loc se află doi sau mai mulți candidați cu același număr de voturi, consiliul decide organizarea unui al doilea tur, la care participă doar candidații aflați pe primul loc după primul tur.
 
Organizarea celui de al doilea tur se face cel mai târziu în a treia zi de la primul tur.
 
La al doilea tur de alegeri este declarat câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide.
 
 În cazul în care se prezintă la vot mai puțin de jumătate plus unu din numărul total al elevilor se va proceda la organizarea unor noi alegeri.
 
Organizarea noilor alegeri se face cel mai târziu în a treia zi de la primul tur.
 
La noul tur de alegeri, organizat în situația menționată la alin. (1), este declarat câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valide, indiferent de numărul elevilor care se prezintă la vot.
 
În cazul în care reprezentantul elevilor ales se află în anul final al nivelului de învățământ, consiliul elevilor desemnează un membru supleant, aflat într-un an de studiu inferior, din rândul elevilor care vor împlini vârsta de 18 ani până la încheierea cursurilor anului școlar respectiv. Membrul supleant preia reprezentarea elevilor în consiliul de administrație după încheierea cursurilor, dar nu mai târziu de data emiterii deciziei de constituire a noului consiliu de administrație pentru anul școlar următor.”
 
Comunicarea rezultatului alegerilor
„Consiliul elevilor transmite, în scris, directorului unității de învățământ numele candidatului ales ca reprezentant cu drept de vot al elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ și, după caz, al supleantului, în termen de 24 de ore de la data finalizării alegerilor.
 
Consiliul elevilor transmite consiliului județean al elevilor, Consiliului Municipal al Elevilor București, spre informare, numele candidatului ales ca reprezentant cu drept de vot al elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ și, după caz, al supleantului.”
 
Dispoziții tranzitorii și finale
„În cazul în care reprezentantul elevilor își pierde, în timpul anului școlar, până la finalizarea cursurilor, calitatea de membru în consiliul de administrație, de drept sau prin revocare, adunarea generală a consiliului elevilor decide calendarul pentru desfășurarea alegerii noului reprezentant conform prevederilor prezentei proceduri.
 
Este interzisă implicarea cadrelor didactice sau a conducerii unității de învățământ în desemnarea unui candidat, în susținerea unuia sau mai multor candidați, înainte sau în perioada alegerilor, sau în desemnarea reprezentantului elevilor, sub sancțiunea anulării procesului electoral.
 
Sunt interzise:
 
a) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale, a platformelor – program afișate, a afișelor ori anunțurilor elaborate de către membrii comisiei;
 
b) implicarea membrilor comisiei în campania electorală și purtarea, pe durata votării, de către membrii comisiei, de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;
 
c) împiedicarea prin orice mijloace a exercitării dreptului de a alege sau de a fi ales;
 
d) fraudarea alegerilor.
 
Încălcarea prevederilor prezentei proceduri poate fi sesizată de către orice elev sau de către observatorii invitați ori desemnați comisiei din unitatea de învățământ sau, după caz, consiliului județean al elevilor sau Consiliului Național al Elevilor.
 
Consiliul elevilor poate decide excluderea din comisie a membrilor acesteia care încalcă prevederile prezentei proceduri. 
 
Consiliul elevilor poate decide excluderea din rândul candidaților a acelor elevi care încalcă prevederile prezentei proceduri.
 
 
Consiliul elevilor, consiliul județean al elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor București sau Consiliul Național al Elevilor, după caz, poate decide anularea rezultatului alegerilor dintr-o unitate de învățământ în cazul nerespectării procedurii.
 
În situațiile în care la nivelul unității de învățământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor și participă cu statut de observator la ședințele consiliului de administrație.”

 

Lasă un comentariu

cba

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii