Banner blato Livrare1 
banner simple shop

Locuri de muncă vacante în instituțiile publice din județul Satu Mare

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Află că în județul Satu Mare sunt zeci de asemenea locuri de muncă vancate unde te poți prezenta, în anumite condiții, la concurs.

VEZI mai jos ce posturi vacante sunt:

1. Funcții contractuale la Spitalul de Pneumoftiziologie din Satu Mare
Spitalul de Pneumoftiziologie din Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de:

asistent medical generalist principal cu PL – Secţia I, Satu Mare;
contabil IA – Biroul Aprovizionare-Achiziţii publice;
administrator I – Biroul Administrativ (pentru secţiile exterioare, Bixad);
infirmieră – Secţia III, Bixad.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist principal cu PL:
absolvenţi de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă, specializarea asistent medical generalist;
au promovat examenul de grad principal;
5 ani vechime ca asistent medical generalist;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. şi avizul anual pe 2018.
contabil IA:
absolvenţi ai învăţământului postliceal de specialitate cu diplomă de absolvire sau absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
6 ani şi 6 luni vechime în specialitate.
administrator I:
absolvenţi ai învăţământului postliceal de specialitate economic sau tehnic cu diplomă de absolvire sau absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic;
4 ani vechime în activitate.
infirmieră:
absolvenţi de şcoală generală şi absolvenţi ai cursului de infirmiere organizat de A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;
6 luni vechime în activitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 mai 2018, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
29 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă;
04 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Satu Mare, Str. Ialomiţei nr. 9, telefon 0261/730.913, interior 102.

2. Funcții contractuale la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare
Ditecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, de:

1 .Căminul pentru Persoane Vârstnice Viile Satu Mare:

îngrijitor (curăţenie) – studii G -1 post.
Condiţii de participare la concurs:
studii generale;
infirmier – studii G – 2 posturi.
Condiţii de participare la concurs
studii generale;
curs de infirmier,
minimum 6 luni vechime în activitate.
CIAS „Şansa“ Satu Mare:
infirmier – studii G – 3 posturi;
Condiţii de participare la concurs:
studii generale;
curs de infirmier;
minimum 6 luni vechime în activitate.
îngrijitoare (igienă personală) – studii G – 3 posturi:
Condiţii de participare la concurs:
studii generale.
muncitor calificat III bucătărie – 1 post:
Condiţii de participare la concurs:
curs de calificare bucătar;
3 ani vechime în activitate.
asistent medical debutant – studii PL – 1 post:
Condiţii de participare Ia concurs:
studii post liceale sanitare;
autorizaţie de liberă practica valabilă.
muncitor calificat m, lăcătuş -1 post;
Condiţii de participare la concurs:
curs de calificare lăcătuş mecanic;
3 ani vechime în activitate.
muncitor calificat III, instalator -1 post;
Condiţii de participare la concurs:
curs de calificare instalator;
3 ani vechime în activitate.
asistent social debutant -1 post;
Condiţii de participare la concurs:
diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială;
aviz de exercitare a profesiei de asistent social.
Centrul de îngrijire şi asistenţă socială,Alexandru“, Cărei:
asistent medical debutant – studii PL -1 post:
Condiţii de participare la concurs;
studii post liceale sanitare;
autorizaţie de liberă practică valabilă.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 mai 2018, ora 11.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare din str. Corvinilor, nr.18, Satu Mare, telefon: 0261/768.830.

3. Secretar al comunei Cămărzana
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al Comunei Cămărzana, judeţul Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 mai 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
04 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

copia actului de identitate;
formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

4. Referent IA la Primăria Municipiului Satu Mare
Primăria Municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de referent IA din cadrul Compartimentului Administrare Centru Tehnologic de Inovare şi de Afaceri şi a Casei Meşteşugarilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă şi experienţă profesională: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 mai 2018: proba scrisă;
31 mai 2018: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, Județul Satu Mare, din Piața 25 Octombrie, nr. 1, parter, camera 6, telefon 0261/807.530.

5. Consilier debutant la Primăria Comunei Pişcolt, judeţul Satu Mare
Primăria Comunei Pişcolt, judeţul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, drept, ştiinţe juridice şi inginereşti;
vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 mai 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
25 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
29 mai 2018, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Pişcolt, localitatea Pişcolt, numărul 62, judeţul Satu Mare, telefon 0261/824.800 sau 0261/824.802, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

6. Referent debutant (3 posturi) la Primăria Comunei Lazuri, judeţul Satu Mare
Primăria Comunei Lazuri, judeţul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

referent, clasa III, gradul profesional debutant – Compartimentul Contabil și Achiziţii Publice;
referent, clasa III, gradul profesional debutant – Compartimentul Agricol;
referent, clasa III, gradul profesional debutant – Compartimentul Autoritate Tutelară.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 mai 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
23 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
29 mai 2018, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Lazuri, str. Principală nr. 76, judeţul Satu Mare, telefon 0216.753.210 sau 0769.002.952, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

7. Consilier superior la Primăria Comunei Racşa
Primăria Comunei Racşa, judeţul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Financiar Contabil şi Achiziţii Publice, (contabil).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

23 mai 2018, ora 10.00: proba scrisă;
25 mai 2018, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Racşa, Str. Principală nr. 494, judeţul Satu Mare, telefon 0261/826.857.

8. Arhitect șef la Primăria Municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, în condiţiile art. 36^1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
atestat Registrul Urbaniştilor din România;
studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 mai 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
22 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

copia actului de identitate;
formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Lasă un comentariu

cbasatumare

Banner Livrare22

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii