Banner blato Livrare1 
banner simple shop

Locuri de muncă vacante în instituțiile publice din județul Satu Mare

Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Află că în județul Satu Mare sunt zeci de asemenea locuri de muncă vancate unde te poți prezenta, în anumite condiții, la concurs.

VEZI mai jos ce posturi vacante sunt:
1. Șofer II (2 posturi) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de şofer II (2 posturi) – Serviciul Aprovizionare, Transport – Bloc Alimentar.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
diplomă de studii medii (12 clase absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat);permis de conducere categoria B şi C;minimum 6 luni vechime în activitate ca şofer.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
16 iulie 2018, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;24 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;26 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, str. Prahova nr. 1-3, telefon: 0261/748.317.


2. Referent superior la Primăria Municipiului Satu Mare

Primăria Municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Biroului Control Comercial, Autorizații de Funcționare și Transport.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
02 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;08 august 2018, ora 10.00: proba interviu.Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.


3. Îngrijitor la Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Carei

Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Carei, judeţul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor, din cadrul Serviciului Administraţie Publică.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
studii – medii,vechime în muncă – minimum 3 ani vechime în domeniu, cu recomandare de la ultimul loc de muncă.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
24 iulie 2018, ora 10.00: proba practică;data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Unitatății Administrativ Teritorială Municipiul Carei, judeţul Satu Mare, telefon 0261/861.566.

4. Consilier principal la Primăria Comunei Berveni

Primăria Comunei Berveni, Județul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante, de consilier, clasa I grad profesional principal – 1 post, în cadrul Compartimentului Finaneiar-contabil şi Achiziţii Publice.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în ştiinţe economice;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 5 ani.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
18 iulie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;31 iulie 2018, ora 11.00: proba scrisă;02 august 2018, ora 10.00: proba interviu.Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Berveni, cu sediul în comuna Berveni nr. 349, judeţul Satu Mare, telefon 0261.872.001, telefon 0728.197.244. fax 0261.872.001, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


5. Muncitori calificaţi – bucătari și muncitori necalificaţi (8 posturi) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:
5 posturi muncitori calificaţi – bucătari;3 posturi muncitori necalificaţi.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
muncitor calificat – bucătar:diplomă/certificat de calificare în meseria de bucătar.muncitor necalificat:diplomă absolvire şcoală generală.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
13 iulie 2018, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;23 iulie 2018, ora 09.00: proba scrisă – (muncitori calificaţi);23 iulie 2018, ora 12.00: proba practică – (muncitori necalificaţi);26 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, str. Prahova nr. 1-3, telefon: 0261/748.317.

6. Magaziner (3 posturi) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de magaziner (3 posturi) – Bloc Alimentar.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
diplomă de bacalaureat;minimum 6 luni vechime în muncă.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
13 iulie 2018, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;23 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;25 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, str. Prahova nr. 1-3, telefon: 0261/748.317.

7. Inginer I la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inginer I din cadrul Serviciului Administrativ.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
diplomă de licenţă, specializarea inginerie şi management în alimentaţia publică;3 ani şi 6 luni vechime în specialitate;diplomă de master, în domeniul Ingineriei produselor alimentare;certificat de absolvire program de specializare pentru ocupaţia Manager de proiect.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
13 iulie 2018, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;23 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;25 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, str. Prahova nr. 1-3, telefon: 0261/748.317.

8. Consilier debutant la Primăria Comunei Beltiug, judeţul Satu Mare

Primăria Comunei Beltiug, judeţul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile arhitectură şi urbanism sau ştiinţe inginereşti.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
30 iulie 2018, ora 09:30: proba scrisă;01 august 2018, ora 09:30: proba interviu.Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Beltiug, judeţul Satu Mare, cu sediul în comuna Beltiug, str. Principală nr. 357, telefon 0261/870.07,e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

9. Administrator public la Primăria Comunei Medieşu Aurit

Primăria Comunei Medieşu Aurit, Judeţul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de administrator public.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
studii superioare juridice sau economice de lungă durată cu diplomă de licenţă;9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;10 ani vechime în funcţie de conducere în administraţie publică locală.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
Dosarele candidaţilor la concursul de recrutare pentru funcţia de administrator public, se vor depune la secretariatul comisiei de concurs în termen de 8 zile de la data publicării anunţului şi vor conţine în mod obligatoriu actele prevăzute de legislaţia în vigoare.23 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;25 iulie 2018, ora 14.00: proba interviu.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la Primăria Comunei Medieşu Aurit, nr. 157, Judeţul Satu Mare telefon: 0261-842263.

10. Consilier (3 posturi) la Primăria Municipiului Satu Mare

Primăria Municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, după cum urmează:
consilier, clasa I, grad profesional superior – în cadrul Serviciului Patrimoniu, Concesionări închirieri;consilier, clasa I, grad profesional debutant – în cadrul Compartimentului Fond Locativ;consilier, clasa I, grad profesional asistent – în cadrul Compartimentului Cadastru.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
consilier, clasa I, grad profesional superior:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă profil tehnic sau economic,vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.consilier, clasa I, grad profesional debutant:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;consilier, clasa I, grad profesional asistent:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea măsurători terestre şi cadastru;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
01 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;07 august 2018: proba interviu.Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, Județul Satu Mare, din Piața 25 Octombrie, nr. 1, parter, camera 6, telefon 0261/807.530, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

11. Secretar al comunei la Primăria Comunei Săuca, judeţul Satu Mare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Săuca, judeţul Satu Mare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
18 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;31 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
copia actului de identitate;formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

12. Referent asistent la Primăria Comunei Turulung, Județul Satu Mare 

Primăria Comunei Turulung, Județul Satu Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de referent, clasa III, gradul profesional asistent (agent fiscal – casier) în cadrul Serviciului Contabilitate, Achiziţii Publice şi Resurse Umane.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
27 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă (probă unică).Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Turulung, cu sediul în comuna Turulung, Strada Parcului nr. 260, judeţul Satu Mare, telefon 0727.864.896, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

13. Cercetător ştiinţific III la Muzeul Județean Satu Mare

Muzeul Județean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante de cercetător ştiinţific, gradul III în cadrul Secţiei Cercetare – Arheologie.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;să aibă experienţă în domeniul cercetării arheologice sau istoria artei, atestată de Ministerul Culturii;să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul istoriei sau arheologiei sau istoriei artei;să facă dovada înscrierii la un stagiu de studii doctorale în domeniul arheologic sau istoriei artei;copie de pe diploma de doctor sau în cazul candidaţilor care nu au diploma de doctor, este necesară adeverinţa de înscriere la doctorat sau din partea conducătorului de doctorat. Adeverinţa trebuie să specifice numele universităţii, numele conducătorului de doctorat şi titlul temei de doctorat;să îndeplinească punctajul minimum necesar stabilit prin criteriile de evaluare pentru cercetător ştiinţific, gradul III, din cadrul M.J.S.M.;să aibă referinţe profesionale relevante în curriculum vitae privind experienţa în domeniul de activitate specific postului – cercetări în teren, publicaţii de specialitate, participări la programe/proiecte de cercetare finanţate prin competiţii naţionale şi/sau europene, participări la reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participări la realizarea unor expoziţii, realizarea unor expoziţii de specialitate;cunoaşterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) cel puţin a unei limbi Străine de circulaţie internaţională ;să aibă cunoştinţe de operare calculator.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
27 iulie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;01 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Județean din Bd. Vasile Lucaciu, nr.21, Satu Mare, telefon: 0261/737.526.

14. Consilier superior la Primăria Municipiului Satu Mare

Primăria Municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, din cadrul Serviciului Relaţii Publice, de consilier, clasa I, grad profesional superior.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;cunoaşterea limbii maghiare – nivel avansat.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
26 iulie 2018, ora 10.00: proba suplimentară;27 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;02 august 2018: proba interviu.Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, Județul Satu Mare, din Piața 25 Octombrie, nr. 1, parter, camera 6, telefon 0261/807.530, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

15. Consilier superior la Primăria Municipiului Satu Mare

Primăria Municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, din cadrul Compartimentului Energetic, de consilier, clasa I, grad profesional superior.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
25 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;31 iulie 2018: proba interviu.Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, Județul Satu Mare, din Piața 25 Octombrie, nr. 1, parter, camera 6, telefon 0261/807.530, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

16. Șofer autosanitară I (2 posturi) la Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Satu Mare

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:
şofer autosanitară I – Staţia Satu Mare;şofer autosanitară I – Substaţia Negreşti-Oaş.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;d) are capacitate deplină de exercițiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
studii medii – diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier;6 ani vechime ca şofer profesionist pentru şofer autosanitară I;permis conducere valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
06 iulie 2018, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;16 iulie 2018, ora 09.00: proba scrisă – test grilă;19 iulie 2018, ora 09.00: proba practică;24 iulie 2018, ora 09.00: proba interviu.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Satu Mare, str. Careiului nr. 26/A, telefon 0361/405.621.


17. Secretar al comunei la Primăria Comunei Ciumeşti, judeţul Satu Mare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Ciumeşti, judeţul Satu Mare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
11 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;24 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
copia actului de identitate;formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.


18. Consilier juridic superior la Primăria Municipiului Satu Mare

Primăria Municipiului Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, din cadrul Serviciului Juridic Contencios şi Arhivă, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
20 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;26 iulie 2018, ora 10.00: proba interviu.Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, Județul Satu Mare, din Piața 25 Octombrie, nr. 1, parter, camera 6, telefon 0261/807.530, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Lasă un comentariu

cbasatumare

Banner Livrare22

centrulgmzamfirescu

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii